การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองดอนตาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม