การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองสองสาม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม