การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนน อบจ. นฐ 0001 แยกทางหลวง 321 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม