การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม