การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0034 บ้านบางระกำ บ้านหลวง ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน ,ตำบลบ้านหลวง,ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม