การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ตำบลดอนยายหอม เชื่อมต่อ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม