การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าทราย หมู่ที่1 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม