การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 1,2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม