การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากกะทา หมู่ที่ 7,1 ตำบลไผ่ช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 20 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม