การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม