อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้พระราชทาน

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้พระราชทานมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดบริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง  จังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติม) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม