การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางจิก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม