การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาจัดทำงานจราจรสงเคราะห์ โดยติดตั้งหลักนำโค้ง ค.ส.ล. จำนวน 210 หลัก ติดตั้ง GUARD RAIL ความยาว 104 เมตร ติดตั้งป้ายเตือน จำนวน 18 ชุด ตามแบบ อบจ.นฐ. ในสายทางถนน อบจ.นฐ.0060 บ้านกระดีเดียว – บ้านกิโลห้า ตำบลหนองปากโลง, ตำบลวังตะกู อำเภ