การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม