การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลวัดละมุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม