การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางระกำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม