อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางระกำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม