อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง, ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม และ ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม