การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องจราจรบนผิวทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 4 รายการ
สอบถาม