การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองคันราง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม