อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายเลียบคลองชลประทาน 5ซ – 2ซ – 1ซ – 1ข – 5ซ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพระ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม