การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าทราย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม