อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลแหลมบัว เชื่อมต่อ ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม