การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังใหม่ – หัวชุกปลา หมู่ที่ 13,9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม