อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม