การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จัดเก็บวัชพืชบริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลทรงคะนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม