การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม