อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม