การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม