การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

การดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณคลองควาย ภายในหมู่ที่ 1,3,5,11 และ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม