การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

การดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองท่าผา – บางแก้ว หมู่ที่ 1,3,6,7 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม