การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 4,7 ตำบล บ้านยาง เชื่อมต่อ ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม