การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าพ่อเสื้อแดง หมู่ที่ 10 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม