การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม