การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง ท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ 5,12 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม