การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0061 บ้านทัพหลวง – บ้านบ่อพลับ ตำบลทัพหลวง,ตำบลนครปฐม,ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม