การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม