การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางสะบ้า หมู่ที่ 2 – 3 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม