การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 4,5 ตำบลทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม