อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-11-18]คณะกรรมมาธิการการสวัสดิการสังคมศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์เฉลิมราชกุมารี

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๘ คนนำโดยนายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมมาธิการฯ
ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา
ในการนี้ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้นายประวัติ หิรัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายณัฐศักดิ์ ตันบุญเอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนเยี่ยมชมอาคารสถานที่ พร้อมทั้งสนทนากับผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ได้ชมเชยว่าหลังจากได้ถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมปรากฏว่า การบริหารจัดการและการให้บริการผู้สูงอายุเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์มากขึ้นและให้กำลังใจรวมทั้งคณะกรรมมาธิการการสวัสดิการสังคมได้บริจาคเงินส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ด้วย