กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำ อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค หรือถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยต่อไป
สอบถาม