กิจกรรม
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำ อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค หรือถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยต่อไป
สอบถาม