กิจกรรม
วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
สอบถาม