กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพระกระแสทรงขอบใจ เนื่องด้วย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางสุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายค่าใช้จ่ายค่าภัตตาหารสำหรับถวายแด่พระสงฆ์ ในโครงการบวชเรียนพระธรรมฝึกปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพระกระแสทรงขอบใจ เนื่องด้วย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางสุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายค่าใช้จ่ายค่าภัตตาหารสำหรับถวายแด่พระสงฆ์ ในโครงการบวชเรียนพระธรรมฝึกปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ข้าราชการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 99 ราย ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รวมเป็นเงิน 222,750 บาท

สอบถาม