กิจกรรม
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 อบจ.นครปฐม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม โดย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม และคณะกรรมการมููลนิธิสถานสงเคราะห์ฯ ได้มาร่วมทำบุญและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมเพื่อความเป็นสิริมงคล
สอบถาม