กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา09.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับ สมาชิกสภา อบจ., ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, ผอ.กองช่าง อบจ.นครปฐม และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขต อ.เมืองนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองสามควายเผือก อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

เพื่อร่วมรับฟัง และพิจารณาบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอำเภอเมืองนครปฐม ที่ประสงค์จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567 - 2570)

สอบถาม