กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 อบจ.นครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมาตรฐานทางจริยธรรม

ในการนี้ ขอขอบคุณ ท่านไชยยศ สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ กราบขอบพระคุณ พระครูโกวิทสุตการ (พระมหาระพิน อภิชาโน) เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ จึงทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สอบถาม