อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-02-24]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
การพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ โดยนำกลุ่มสตรีอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ ๑๔๑ คนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๓๗๐,๘๕๐ บาท