อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-03-03]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อการปฎิบัติงานในชุมชนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอนตูม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อการปฎิบัติงานในชุมชน ของชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สุงอายุ และสมาชิกชมรมผู้สุงอายุ อำเภอดอนตูมมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมี
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดโครงการซึ่งโครงการนี้ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๓ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๒๗๓,๘๗๕ บาท