อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-03-09]โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการเสิมสร้างประสิทธิภาพเพื่อการบฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการเสิมสร้างประสิทธิภาพเพื่อการบฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ ณ จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๒๘๐ คน รถ ๖ คัน
งบประมาณ ๗๓๙,๐๐๐ บาท ในวันจันทร์ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.