อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-05-08] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ฯ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทั้งหมด ๖ ด้าน ดังนี้ ๑ ด้านการศึกษา ๒ ด้านเศรษฐกิจ ๓ ด้านสังคม ๔ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท้องเที่ยว ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ๖ ด้านการบริการสาธารณะ