อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2010-11-08] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมฯ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม